Scenariusz projektu

Cele:
Kształtowanie w młodzieży postawy aktywnego uczestnika kultury, nabycie przez uczestników warsztatów umiejętności z zakresu tworzenia i odbioru sztuki za pomocą innowacyjnych metod, a także poznanie nowych technik artystycznego wyrazu (fotografia i film animowany).
Rewitalizacja przestrzeni w odbiorze mieszkańców (związana ze zmianą postrzegania tej przestrzeni), wzmocnienie tożsamości lokalnej i aktywizacja mieszkańców.

Uczestnicy:
Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat (uczestnicy warsztatów), dzieci młodsze i dorośli (pozostali odbiorcy stworzonych narzędzi oraz uczestnicy spacerów).
Liczba osób podczas warsztatów: ok. 17 osób jednorazowo.

Miejsce:
Sala warsztatowa i przestrzeń osiedla/dzielnicy.

Czas wydarzeń:
Zebranie i uporządkowanie archiwalnych materiałów, stworzenie materiału merytorycznego – 2 miesiące
Stworzenie strony internetowej i aplikacji – od 1,5 do 2,5 miesiąca (w zależności od liczby platform)
Spacery historyczne – od 1,5 do 2 godzin na grupę
Warsztaty geocachingowe – dwa dwugodzinne spotkania na grupę
Warsztaty fotograficzno-filmowe – 7 spotkań (łącznie 20 godzin) na grupę

Przebieg:
1. Zebranie archiwalnych materiałów: zdjęć i informacji historycznych dotyczących danej okolicy.
2. Opracowanie trasy spacerowej i punktów na mapie, które pozwolą samodzielnie zwiedzać dany obszar (praca historyka).
3. Stworzenie strony internetowej projektu i aplikacji na urządzenia mobilne, która stanowi rodzaj spacerownika po nieistniejącym już mieście. Powinna się w niej znaleźć dedykowana trasa, która w prosty sposób prowadzi do kolejnych kilkunastu punktów zawierających opisy i stare fotografie. W aplikacji warto ponadto zaznaczyć kilkadziesiąt punktów poza wytyczonym szlakiem, które można zwiedzać indywidualnie.
4. Testowanie aplikacji, zbieranie opinii użytkowników, aktualizowanie aplikacji.
5. Przeprowadzenie spacerów historycznych z przewodnikiem, oprowadzającym po danym osiedlu/dzielnicy, połączonych z dyskusją oraz oglądaniem materiałów w aplikacji i na planszach (nie każdy ma urządzenie mobilne).
6. Przeprowadzenie warsztatów geocachingowych dla młodzieży, na których uczestnicy stworzą autorskie skrytki (tzw. cache) wraz z zawartością i rozmieszczą je w wybranych przez siebie kryjówkach. Warsztaty mają pozwolić młodzieży inaczej spojrzeć na ich najbliższą przestrzeń oraz zachęcić do twórczej eksploracji ciekawych miejsc w najbliższej okolicy.
7. Przeprowadzenie warsztatów fotograficzno-filmowych. Ich ideą ma być połączenie świata z dawnych fotografii z tym współczesnym. Uczestnicy wykorzystają historię ludzi i otaczającej ich przestrzeni do stworzenia własnych opowieści o miejscu, w którym żyją.
8. Otwarcie wystawy prezentującej materiały powstałe w czasie warsztatów.
9. Zorganizowanie spotkania podsumowującego działania w ramach projektu.

Efekty:
W ramach projektu powstają: strona internetowa, aplikacja na urządzenia mobilne, fotografie, filmy, skrytki geocachingowe oraz scenariusze innowacyjnych metod pracy z młodzieżą.

Ponadto bezpośredni uczestnicy projektu nabywają nowe umiejętności z zakresu ekspresji twórczej, wyrażania siebie przy pomocy nowych technologii i aktywnego uczestnictwa w kulturze, wzrasta motywacji wśród młodzieży uczestniczącej w projekcie do angażowania się w działania kulturalne oraz twórczej eksploracji otaczającej ich przestrzeni, poszerza się wiedza mieszkańców na temat lokalnego dziedzictwa, wzrasta poczucia przynależności lokalnej, zmienia się postrzeganie osiedla/dzielnicy.

Wykorzystane metody:
Warsztaty artystyczne, gra terenowa (geocaching), oprowadzanie przez przewodnika, tworzenie map swojej okolicy, spotkania międzypokoleniowe, prezentacja prac w postaci wystawy, merytoryczne spotkanie podsumowujące połączone z dyskusją.

Inspiracje:
Zainspirował nas fakt, że obecnie peryferyjny względem centrum Torunia Podgórz przed wojną był samodzielnym miastem z bogatą kulturą i infrastrukturą. Istniały tutaj m.in. restauracje, hotele, znany fryzjer czy słynny na całym Pomorzu browar. Naszym projektem chcieliśmy uobecnić to nieistniejące już miasto i zapoznać mieszkańców z lokalnym dziedzictwem. Zależało nam, by pokazać tutejszej młodzieży, że ich dzielnica ma niesamowitą historią i może być inspirującym obiektem twórczych działań.

Materiały:
Archiwalne fotografie, materiał faktograficzny, mapy okolicy, skrzynki do stworzenia skrytek geocachingowych, materiały plastyczne (klej, bibuła, mazaki, farby, lakier itd.), aparaty fotograficzne, komputery, programy do obróbki zdjęć i tworzenia animacji.

Partnerzy:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., „Nowości” – dziennik toruński, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19, Zespół Szkół nr 15 w Toruniu.

Opis organizatora:
Domu Muz inicjuje i wspiera działalność kulturalną sprzyjającą kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej, a tym samym zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne mieszkańców Torunia

 

Autorki scenariusza: Agnieszka Dąbrowska i Marta Siwicka
Projekt realizowany w ramach programu Fundacji Orange. Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (licencja dostępna pod adresem:creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl